Menu

طراحان و سازندگان امروزه با توجه به مسئله ذخیره انرژی و توجه روز افزون به انرژی خورشیدی، در پی جذب انرژی آن هستند.

شیشه رنگی شب تاب از جمله محصولات خورشیدی هستند که با استفاده از صفحه های جاذب نور خورشید ساخته می شوند.

در ضمن می توان از این پنل ها و صفحات خورشیدی، برای عمل فتوسنتز گیاهان  و بکارگیری در گلخانه ها نیز مورد استفاده قرار داد.

مشاهده نمونه تصاویر مربوط به شیشه رنگی شب تاب که می توانید زیبایی و رنگ بندی آن را در دکورهای مختلف مشاهده کنید.